Monografija: gyventojų dalyvavimas užtikrinant saugumą bendruomenėse

Monografija: gyventojų dalyvavimas užtikrinant saugumą bendruomenėse

Kriminologas dr. SimonasNikartas parengė monografiją apie gy­ven­to­jų da­ly­va­vi­mą už­tik­ri­nant ben­druo­me­nės sau­gu­mą. Saugumo užtikrinimas grin­džia­mas prie­lai­da, kad pri­va­tūs as­me­nys vai­di­na svar­biau­siąvaid­menį siekiant tvar­kos lais­vo­je vi­suo­me­nė­je ir dėl to tu­ri bū­ti pa­drą­sin­ti pri­si­im­ti dau­giau at­sa­ko­my­bės už­tik­ri­nant sau­gią ap­lin­ką.

Monografijos „Gyventojų dalyvavimas užtikrinant saugumą bendruomenėse: kriminologinės ir teisinės prielaidos“ tekstas skelbiamas čia.

Skelbti komentarą