Kiek kainuoja jauno žmogaus ateitis? (viešas kreipimasis)

Kiek kainuoja jauno žmogaus ateitis? (viešas kreipimasis)

Lėšų ir valdymo optimizavimas – tokiu skambiu šūkiu prisidengdama Lietuvos Respublikos Vyriausybė Teisingumo ministerijos siūlymu ketina naikinti Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorių-pataisos namus. Tačiau kiek mūsų valstybei ilgalaikėje perspektyvoje kainuos šis neapgalvotas, neatsakingas, neperspektyvus ir trumparegiškas sprendimas?

 

Per metus šioje įstaigoje kalinami keli šimtai nepilnamečių ir jaunų suaugusių, kuriems kalinimo metu būtina išskirtinė, specializuota, profesionali ir savarankiškai valdoma priežiūra, socialinė, psichologinė ir kita pagalba. Planuojama, kad po įstaigų sujungimo šie asmenys tiesiog bus laikomi tardymo izoliatoriuje kartu su suimtais ir nuteistais suaugusiais, nepilnamečių sektorius taps tik vienu iš bendro tardymo izoliatoriaus padalinių.

 

Tokie Vyriausybės planai ne tik prieštarauja nepilnamečių ir jaunų suaugusiųjų teisinio statuso išskirtinumui, neatitinka jų nusikalstamo elgesio ypatumų ir jį atitinkančių socialinių-pedagoginių priemonių taikymo poreikio, bet ir prieštarauja:

 

  • Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijai, pagal kurią, „valstybės dalyvės pripažįsta kiekvieno vaiko, įtariamo pažeidus baudžiamuosius įstatymus, kaltinamo arba pripažįstamo kaltu dėl jų pažeidimo, teisę, kad su juo būtų elgiamasi stengiantis ugdyti jo orumą ir reikšmingumą, pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, kad būtų atsižvelgiama į jo amžių ir jaustųsi noras padėti jam reintegruotis ir atlikti naudingą vaidmenį visuomenėje”;

 

  • Jungtinių Tautų nepilnamečių, kuriems atimta laisvė, apsaugos taisyklėms, pagal kurias „institucijoje laikomiems nepilnamečiams turi būti garantuota prasmingos veiklos galimybė ir programos, padedančios saugoti bei stiprinti jų sveikatą ir savigarbą, ugdyti atsakomybės jausmą ir skatinti nuostatas bei įgūdžius, kurie padėtų jiems vystytis“;

 

  • Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijai dėl Europos nepilnamečių teisės pažeidėjų, kuriems paskirtos sankcijos arba poveikio priemonės, taisyklėms, pagal kurias „nepilnamečiams, kuriems atimta laisvė, turi būti garantuota įvairi prasminga veikla ir intervencijos pagal individualų bendrą planą̨, kuriuo siekiama progreso per minimaliai griežtą režimą ir pasiruošimo išėjimui į laisvę ir reintegracijai į visuomenę. Šios veiklos ir intervencijos turi puoselėti jų fizinę ir psichinę sveikatą, savigarbą ir atsakomybės jausmą̨, vystyti požiūrius ir įgūdžius, kurie apsaugotų juos nuo pakartotinio nusikalstamumo“;

 

  • Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijai dėl Europos kalėjimų taisyklių, pagal kurias kalėjimų administracija „turi papildomai užtikrinti, kad nepilnamečiams būtų̨ prieinamos socialinės, psichologinės ir švietimo tarnybos, laisvalaikio programos ir religinių organizacijų̨ globa arba jų̨ ekvivalentai, kurie yra prieinami bendruomenėje gyvenantiems vaikams“;

 

  • Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonei dėl Nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos, pagal kurią nusikaltusiems „jauniems žmonėms reikia padėti ir vadovauti jų integracijos procesui taikant daug įvairių būdų (pavyzdžiui, socialinę, kultūrinę̨ ir kalbinę integraciją)“ ir daugeliui kitų darbui su vaikais skirtų tarptautinių rekomendacijų.

 

 

Be to, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai per pastaruosius keletą metų buvusio ir esamo personalo dėka labai daug nuveikė keičiant įstaigos kultūrą ir darbo metodus, tokiu būdu pakeitė savo veidą, ko kitoms Lietuvos įkalinimo įstaigoms kol kas nėra pavykę padaryti.

 

Taigi šios įstaigos naikinimas yra sunkiai suvokiamas ir neabejotinai turės ilgalaikių neigiamų padarinių – bus sugriauta buvusi vadybinė ir organizacinė sistema, personalo struktūra, turėta infrastruktūra. Tai pablogins darbo kokybę ir, tikėtina, skatins iš šios įstaigos paleidžiamų asmenų recidyvą, kuris Lietuvos visuomenei kainuos daug daugiau nei simbolinis sutaupymas apjungiant labai skirtingo pobūdžio įstaigas.

 

Taip pat tik laiko klausimas, kada tokią „reformą“ neigiamai įvertins Jungtinių Tautų Vaiko teisių ir Europos Tarybos Kankinimų prevencijos komitetai.

 

 

Lietuvos kriminologų asociacijos inicijuotą kreipimąsi taip pat pasirašo:

Žmogaus teisių stebėjimo institutas

Lietuvos psichologų sąjungos Teisės psichologijos komitetas

Kun. Arūnas Peškaitis OFM, kalinių kapelionas

Pilietinių iniciatyvų centras

Koalicija „Galiu gyventi“

Lietuvos žmogaus teisių centras

Lietuvos Caritas

Skelbti komentarą