Įstatai

Šie įstatai priimti Asociacijos steigiamajame susirinkime 2010 m. gegužės 27 d.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Lietuvos kriminologų asociacija (toliau tekste vadinama – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Asociacija savanoriškumo pagrindu vienija Lietuvos Respublikos kriminologus ir kriminologes, taip pat kriminologija besidominčius fizinius ir juridinius asmenis.

1.2. Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiais Įstatais.

1.3. Asociacija turi finansinį ir organizacinį savarankiškumą, savarankišką balansą ir sąskaitas bankuose, antspaudą, Asociacijos pavadinimą ir simboliką.

1.4. Asociacija už savo įsipareigojimus atsako savo turtu. Asociacija neatsako už savo narių įsipareigojimus, Asociacijos nariai neatsako už Asociacijos įsipareigojimus.

1.5. Asociacijos veikla neterminuota, o finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.6. Asociacijos buveinė nustatoma ir keičiama Asociacijos valdybos pasiūlymu visuotiniame Asociacijos narių susirinkime.

1.7. Asociacija pasisako už Lietuvos kriminologų vienybę, pripažindama doktrininius kriminologinių nuomonių skirtumus, bei siekia tapti tarptautinių kriminologų bendrijų, sąjungų ir asociacijų nare.

1.8. Asociacija turi teisę gauti paramą.

2. Asociacijos tikslas, veiklos sritys bei rūšys

2.1. Asociacija siekia išsaugoti ir puoselėti Lietuvos kriminologijos tradicijas ir palikimą, skatina kriminologų mokslinę veiklą ir ją koordinuoja, rūpinasi Lietuvos kriminologų profesiniais reikalais, telkia kriminologus bendrai veiklai, atstovauja Asociacijos narių interesus.

2.2. Įgyvendindama šį tikslą, Asociacija:

2.2.1. rūpinasi kriminologų mokslinio darbo sąlygomis, padeda jiems įsigyti priemonių darbui, skleisti mokslinės veiklos rezultatus ir gauti finansavimą moksliniams tyrimams ir kitai veiklai;

2.2.2. rūpinasi kriminologų mokslinėmis komandiruotėmis ir stažuotėmis Lietuvoje bei užsienyje;

2.2.3. organizuoja mokslines, teorines ir praktines konferencijas, seminarus, mokymus, mokslines stovyklas, paskaitas, aktualių socialinių problemų aptarimus;

2.2.4. užsiima leidybine veikla;

2.2.5. kaupia geriausių kriminologijos bei susijusių mokslų darbų fondus.

2.3. Asociacija gali:

2.3.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Asociacijos tikslus ir uždavinius;

2.3.2. steigti visuomenės informavimo priemones, leisti ir platinti spaudos leidinius, būti kitų asociacijų steigėju ir nariu;

2.3.3. organizuoti susirinkimus: mitingus, piketus, demonstracijas, įvairias eitynes bei kitokius taikius susirinkimus ir masinius renginius;

2.3.4. vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems Įstatams bei Asociacijos veiklos tikslams;

2.3.5. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, naudoti, valdyti ir juo disponuoti;

2.3.6. steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

2.3.7. samdyti asmenis Įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

2.3.8. gauti lėšų ar kitokio turto bei kitokio pobūdžio paramą iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, fondų, taip pat juridinių ir fizinių asmenų;

2.3.9. steigti lėšų fondus Asociacijos narių mokslinei veiklai plėtoti. Fondų steigimo tvarką nustato ir fondų nuostatus tvirtina Asociacijos valdyba;

2.3.10. steigti klubus ir kitas Asociacijos narių veiklai plėsti reikalingas mokslines organizacijas;

2.3.11. pateikti geriausius Asociacijos narių mokslo darbus įvairioms premijoms ir apdovanojimams, siūlyti Asociacijos nariams skirti valstybines stipendijas;

2.3.12. atstovauti Asociacijos nariams ir įstatymų numatyta tvarka ginti Asociacijos ir jos narių socialines, autorines teises ir teisėtus interesus valstybės valdžios ir valdymo institucijose bei privačiose įmonėse ir įstaigose, teismuose;

2.3.13. teikti valstybės valdžios ir valdymo institucijoms pasiūlymus dėl įstatymų bei kitų teisės aktų priėmimo, pakeitimo ir panaikinimo;

2.3.14. bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio organizacijomis bei įmonėmis;

2.3.15. iš valstybės institucijų ir kitų organizacijų gauti informaciją, reikalingą Asociacijos bei jos narių teisių ir interesų įgyvendinimui, susitarimų vykdymui.

3. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos, naujų narių priėmimo, jų išstojimo ar pašalinimo iš Asociacijos tvarka

3.1. Asociaciją sudaro nariai ir garbės nariai.

3.2. Visi Asociacijos steigėjai nuo Asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jos nariais. Vėliau Asociacijos nariais gali tapti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, besidomintys kriminologija, pripažįstantys šiuos Įstatus bei sumokėję nario mokestį. Juridinį asmenį Asociacijoje atstovauja vienas asmuo. Asmuo laikomas tapusiu Asociacijos nariu tai patvirtinančio Asociacijos valdybos sprendimo priėmimo dieną.

3.3. Asociacijos narys turi teisę:

3.3.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime (vienas narys turi vieną balsą);

3.3.2. rinkti ir būti išrinktas į visus Asociacijos organus, atstovauti Asociaciją, jeigu jį įgalioja Asociacijos pirmininkas;

3.3.3. teikti pasiūlymus, reikšti nuomonę visais Asociacijos veiklos klausimais;

3.3.4. dalyvauti valdybos posėdžiuose;

3.3.5. kreiptis su paklausimais ir pasiūlymais į kiekvieną Asociacijos valdymo organą ar padalinį;

3.3.6. naudotis kūrybinėmis ir materialinėmis galimybėmis bei fondų lėšomis, kuriomis disponuoja Asociacija;

3.3.7. vykdyti savo mokslinių darbų rezultatų sklaidą Asociacijos renginiuose (seminaruose, konferencijose, viešose diskusijose ir kt.);

3.3.8. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

3.3.9. savanoriškai išstoti iš Asociacijos.

3.4. Asociacijos narys:

3.4.1. laikosi Asociacijos Įstatų, vykdo jos organų sprendimus, sutarčių ir susitarimų, kuriuos priima Asociacija, reikalavimus;

3.4.2. dalyvauja Asociacijos renginiuose;

3.4.3. laikosi akademinės ir profesinės etikos;

3.4.4. moka nario mokestį, kurio dydį ir mokėjimo tvarką nustato Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.

3.5. Asociacijos nariai gali burtis į darbo grupes pagal bendrų mokslinių interesų ir priklausymo institucijai principus. Darbo grupės užsiima savarankiška moksline ir kita veikla, atitinkančia Asociacijos tikslus.

3.6. Asociacijos buveinėje, taip pat Asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse sudaromas ir saugojamas visų Asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys, laikydamasis teisės aktais nustatytų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

3.7. Asociacijos narys, nesilaikantis Asociacijos Įstatų reikalavimų, ignoruojantis Asociacijos tikslus bei nemokantis nario mokesčio, gali būti pašalintas iš Asociacijos. Sprendimą dėl nario pašalinimo priima visuotinis narių susirinkimas. Valdyba gali sustabdyti asmens narystę Asociacijoje iki galutinio visuotinio narių susirinkimo sprendimo. Asmuo, kurio narystė Asociacijoje sustabdyta, neturi sprendžiamojo balso teisės.

3.8. Išstoję ar pašalinti iš Asociacijos nariai neturi teisės į bendrą Asociacijos turtą. Nario mokestis negrąžinamas.

3.9. Asociacijos garbės nariais gali tapti fiziniai asmenys, nusipelnę kriminologijai. Sprendimą dėl garbės nario vardo suteikimo priima Asociacijos valdyba, gavusi šio asmens sutikimą. Asociacijos garbės narys turi teisę dalyvauti Asociacijos veikloje, tačiau neprivalo mokėti nario mokesčio ir neturi sprendžiamojo balso teisės.

4. Asociacijos valdymas

4.1. Asociacijos valdymo organai yra:
4.1.1. visuotinis narių susirinkimas;
4.1.2. kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba;
4.1.3. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – Asociacijos pirmininkas.4.2. Aukščiausias Asociacijos organas yra visuotinis narių susirinkimas. Eilinį visuotinį Asociacijos narių susirinkimą šaukia Asociacijos valdyba ne rečiau kaip kartą per metus. Visuotinio narių susirinkimo data ir darbotvarkė elektroniniu paštu visiems Asociacijos nariams paskelbiama ne vėliau kaip prieš mėnesį iki susirinkimo pradžios.
4.3. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių. Susirinkimo darbotvarkę siūlo ir paskelbia susirinkimo iniciatoriai. Asociacijos visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių Įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar valdymo organas.
4.3. Visuotinis narių susirinkimas:
4.3.1. tvirtina ir keičia Įstatus;
4.3.2. renka ir atšaukia valdybos narius;
4.3.3. tvirtina kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą;
4.3.4. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
4.3.5. numato pagrindines Asociacijos veiklos kryptis ir uždavinius;
4.3.6. tvirtina Asociacijos nario mokesčio dydį ir jo mokėjimo tvarką;
4.3.7. nustato Asociacijos valdybos narių ir pirmininko darbo apmokėjimo tvarką pagal galiojančius teisės aktus;
4.3.8. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
4.3.9. Asociacijos valdybos pasiūlymu nustato ir keičia Asociacijos buveinės vietą;
4.3.10. sprendžia kitus Asociacijai svarbius klausimus, šiuose Įstatuose nepriskirtus kitų Asociacijos valdymo organų kompetencijai, jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
4.4. Visuotiniame narių susirinkime sprendimai priimami tokia tvarka:
4.4.1. visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių;
4.4.2. visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus Įstatų 4.3.1. ir 4.3.4. punktuose nurodytus sprendimus, ir kai renkami Asociacijos valdybos nariai, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už” negu „prieš” (susilaikiusiųjų balsai neskaičiuojami);
4.4.3. Įstatų 4.3.1. ir 4.3.4. punktuose nurodytiems sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų;
4.4.4. renkant iš karto visą Asociacijos valdybą, jos nariai renkami iš kandidatų sąrašo, kiekvienam Asociacijos nariui balsuojant daugiausiai už 9 kandidatus (atiduodant vienam kandidatui vieną balsą). Pirmieji 9 daugiausiai balsų gavę kandidatai tampa Asociacijos valdybos nariais. Renkant Asociacijos valdybos narį atskirai, taip pat jei keli kandidatai surenka vienodą skaičių balsų, rengiamas pakartotinis balsavimas ir išrinktu laikomas daugiausiai balsų gavęs kandidatas;
4.4.5. pirmą kartą nesusirinkus kvorumui (1/2 Asociacijos narių), susirinkusiųjų Asociacijos narių sutartu laiku šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais Įstatų 4.4.2., 4.4.3. ir 4.4.4. punktuose nurodyta tvarka, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.
4.5. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai privalomi Asociacijos nariams.4.6. Kolegialus Asociacijos valdymo organas yra Asociacijos valdyba, kurią sudaro 9 valdybos nariai. Valdybos narius iš Asociacijos narių renka visuotinis narių susirinkimas dvejiems metams. Kandidatą (kandidatus) į valdybą gali iškelti kiekvienas Asociacijos narys, prieš tai gavęs kandidato sutikimą, arba išsikelti savo kandidatūrą pats.
4.7. Asociacijos valdyba:
4.7.1. iš savo narių renka Asociacijos pirmininką ir sekretorių;
4.7.2. aptaria iškilusius kausimus, jų sprendimo būdus ir tvarką;
4.7.3. priima Asociacijos narius ir, esant Įstatų 3.7. punkte numatytiems pagrindams, sustabdo jų narystę;
4.7.4. šaukia eilinius visuotinius Asociacijos narių susirinkimus, sudaro jų darbotvarkę, pateikia visą reikiamą medžiagą darbotvarkės klausimams svarstyti;
4.7.5. rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą;
4.7.6. skiria auditorių metinei finansinei atskaitomybei patikrinti;
4.7.7. tvirtina tikslines programas ir projektus, jiems gautų lėšų paskirstymą;
4.7.8. nustato Asociacijos turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką;
4.7.9. organizuoja savanorišką veiklą;
4.7.10. teikia Asociacijos narių kandidatūras valstybės stipendijoms ir mokslo premijoms gauti;
4.7.11. steigia filialus ir atstovybes bei tvirtina jų nuostatus ir skiria vadovus.
4.8. Valdybos posėdžius šaukia Asociacijos pirmininkas ne rečiau kaip kartą per metų ketvirtį, kvietimus ir dienotvarkę elektroniniu paštu išsiųsdamas valdybos nariams. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi ir ne mažiau kaip 3 valdybos nariai. Valdybos posėdžiams pirmininkauja Asociacijos pirmininkas arba vienas iš posėdžio pradžioje paskirtų valdybos narių. Valdyba gali priimti sprendimus, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 valdybos narių. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsuoja ne mažiau kaip 1/2 visų valdybos narių. Valdybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžio protokolą, jo tekstą suderinęs su valdybos nariais, pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo jis išsiunčiamas valdybos nariams elektroniniu paštu.
4.9. Valdyba iš savo narių ne ilgiau kaip dvejiems metams išsirenka sekretorių, kuris protokoluoja valdybos posėdžius, saugo ir tvarko Asociacijos dokumentus ir veda Asociacijos narių apskaitą.
4.10. Už darbą valdybos nariams ir pirmininkui Asociacija gali mokėti atlyginimą, jeigu taip nustato visuotinis narių susirinkimas.
4.11. Valdybos nariai ir Asociacijos pirmininkas gali atsistatydinti, apie tai raštu įspėję Asociacijos valdybą ne vėliau kaip prieš 30 darbo dienų.4.12. Vienasmenis Asociacijos valdymo organas yra Asociacijos pirmininkas. Asociacijos pirmininkas renkamas iš valdybos narių dvejiems metams ne daugiau kaip dviems kadencijoms iš eilės.
4.13. Asociacijos pirmininkas:
4.13.1. vadovauja Asociacijos veiklai tarp susirinkimų;
4.13.2. pirmininkauja valdybos posėdžiams;
4.13.3. veikia bei sudaro sandorius Asociacijos vardu, pasirašo sutartis bei susitarimus;
4.13.4. priima ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;4.13.5. skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą, atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui, pranešimą nariams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Asociacijos veiklai;
4.13.6. tvarko Asociacijos turtą pagal valdybos patvirtintą tvarką;
4.13.7. atidaro ir uždaro sąskaitas banke, disponuoja Asociacijos lėšomis;

4.13.8. atsako už informacijos apie Asociacijos veiklą paskelbimą;
4.13.9. atstovauja Asociaciją valstybės valdžios ir valdymo institucijose, visuomeninėse, tarptautinėse ir užsienio organizacijose, santykiuose su kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis;
4.13.10. vykdo kitas, teisės aktais nustatytas, valdymo organo funkcijas.

5. Asociacijos turtas ir pajamų šaltiniai, lėšų bei turto panaudojimo tvarka bei veiklos kontrolė

5.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti nekilnojamas turtas, kilnojamas turtas ir kitas turtas.
5.2. Asociacijos pajamų šaltiniai:
5.2.1. nario mokestis;
5.2.2. rėmėjų neatlygintinai perduotos lėšos;
5.2.3. valstybės ir savivaldybių bei jų įmonių, įstaigų ir organizacijų perduotos tikslinės lėšos;
5.2.4. paveldėtas turtas;
5.2.5. kredito įstaigų palūkanos už jose laikomas Asociacijos lėšas;
5.2.6. įmonių, kurių savininkė ar partnerė yra Asociacija, pajamos;
5.2.7. Lietuvos Respublikoje ir užsienyje gyvenančių fizinių bei juridinių asmenų Asociacijai perduotas turtas ir lėšos;
5.2.8. lėšos ir turtas, gautas tikslinėms programoms ir projektams įgyvendinti;
5.2.9. pajamos iš šiuose Įstatuose numatytos veiklos;
5.2.10. pajamos už nuomojamą turtą;
5.2.11. teisės aktų nustatyta tvarka gauta labdara ir parama;
5.2.12. kitos teisėtos pajamos.
5.3. Asociacijos lėšos ir turtas naudojami, vadovaujantis teisės aktais ir tik Įstatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti. Jeigu asmuo Asociacijai suteikia lėšų ar perduoda turtą konkrečiai Asociacijos veiklai įgyvendinti, Asociacija šias lėšas ir turtą naudoja juos davusio asmens nurodytai veiklai. Asociacija negali priimti lėšų ir turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu šiuose Įstatuose nustatytiems tikslams.
5.4. Asociaciją pertvarkant, jai pasibaigus (reorganizavus ar likvidavus), likęs Asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Asociacijos narių reikalavimus dėl Asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Asociacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti Asociaciją.
5.5. Pasibaigus finansiniams metams, reikalui esant, valdyba samdo auditorių metinei finansinei Asociacijos atskaitomybei patikrinti. Auditoriui už darbą mokamas atlyginimas. Atlyginimo dydį ir tvarką nustato valdyba.

6. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo jos nariams tvarka

6.1. Asociacijos metinės veiklos ataskaita turi būti parengta ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

6.2. Asociacijos veiklos ataskaita pateikiama Asociacijos visuotiniame narių susirinkime. Asociacijos pirmininkas turi sudaryti sąlygas susipažinti su praėjusių metų veiklos ataskaita kiekvienam Asociacijos nariui, o pareikalavus – kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui.

6.3. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

6.3.1. informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant jos Įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

6.3.2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

6.3.3. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;

6.3.4. samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius metų pabaigoje;

6.3.5. kita informacija, kurią nustato Asociacijos visuotinis narių susirinkimas arba valdyba.

6.4. Asociacijos narys, pateikęs rašytinį prašymą Asociacijos pirmininkui, turi teisę susipažinti su visais Asociacijos dokumentais ir gauti informaciją apie Asociacijos veiklą, vadovaujantis teisės aktuose nustatytais asmens duomenų apsaugos reikalavimais. Asociacijos nariui sąlygos susipažinti su visais Asociacijos dokumentais turi būti sudarytos bei informacija apie Asociacijos veiklą turi būti pateikta ne vėliau kaip per septynias darbo dienas nuo prašymo gavimo.

6.5. Asociacijos veiklos ataskaita ir visuotinio narių susirinkimo protokolai Asociacijos nariams išsiunčiami elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų pasirašymo.

7. Asociacijos pranešimų ir skelbimų bei viešosios informacijos paskelbimo tvarka, reorganizavimas ir likvidavimas

7.1. Asociacijos pranešimai ir skelbimai, kurie pagal teisės aktus turi būti viešai paskelbti, skelbiami dienraštyje „Valstiečių laikraštis” arba siunčiami kiekvienam suinteresuotam asmeniui raštu registruotu laišku, arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai.
7.2. Apie Asociacijos reorganizavimą ar jos likvidavimą teisės aktų ir šių Įstatų nustatyta tvarka sprendžia visuotinis Asociacijos narių susirinkimas.

7.3. Apie Asociacijos likvidavimą, pertvarkymą, reorganizavimą skelbiama dienraštyje „Valstiečių laikraštis”.
Lietuvos kriminologų asociacijos įstatai priimti Asociacijos steigiamajame susirinkime 2010 m. gegužės 27 d.